Universitets[-]samarbejdet

Det er universitetssamarbejdet It-vest med Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, der står bag etablering og udvikling af masteruddannelsen i it. 

PF 2489
 • Enkeltfag og fagpakker anerkendes og tilbydes på tværs af de samarbejdende universiteter, og det styrker udbuddet af relevant og erhvervsrettet it efter- og videreuddannelse i hele Vestdanmark.
 • Universiteternes spidskompetencer inden for softwarekonstruktion, organisation og interaktionsdesign og multimedier er samlet på tværs af universiteterne om at skabe den bedst mulige undervisning.
 • Undervisningen er tilrettelagt, så du kan passe den ind i en travl hverdag og følge den, uanset hvor du bor. 

Arbejdsfordeling

It-vest-institutionernes samarbejde om master i it er organiseret således:

 • Universiteterne har ansvaret for udbud af fagpakker, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning, eksamen, evaluering osv. Universiteternes sekretariater tager sig af det praktiske omkring optagelse, betaling, eksamen osv.
 • It-vest har ansvaret for koordinering af universiteternes aktiviteter og for sammen med universiteterne løbende at sikre et tidssvarende udbud af fagpakker. It-vest tager sig af overordnet markedsføring og generel vejledning til masteruddannelsen i it.

Koordinationsudvalg

Til hver linje på masteruddannelsen i it er der etableret et koordinationsudvalg med medlemmer fra hvert af de universiteter, der har fagpakker inden for linjen, samt fra It-vest.

Koordinationsudvalgene drøfter udbuddet af fagpakker, så de i deres indhold supplerer hinanden og ikke dublerer. Samtidig sikrer koordinationsudvalgene, at der løbende er et udbud af fagpakker, så studerende, der er begyndt på masteruddannelsen, hele tiden kan vælge nye fagpakker, der kan indgå i en hel master i it.

Det er også koordinationsudvalgene, der behandler ansøgningerne til fagpakkerne og sikrer en ensartet behandling, og at optaget er godkendt af alle universiteter i samarbejdet.

Aftagerpanel

Aftagerpanelets primære opgave er at være med til at forme fremtidens arbejdskraft i it-sektoren ved at:

 • have fingeren på ”pulsen” og spotte trends, som indgår i deres rådgivning om linjen, herunder dens relevans og samspil med det omgivende samfund, de studerendes kvalifikationer og optagelsesbetingelser på linjen
 • bidrage med aktuel viden om arbejdsmarkedets kompetencebehov og derigennem rådgive om linjens udvikling samt indholdsmæssige og strukturelle planlægning
 • stille forslag til nye uddannelsestiltag, både hvad angår eksisterende og evt. kommende fagpakker (og evt. nye linjer)
 • udvikle samarbejder mellem linjen og arbejdsmarkedet
 • forholde sig overordnet til interne og eksterne evalueringer af uddannelsen
 • fungere som ambassadør for uddannelsen.

Der findes et aftagerpanel for hver af masteruddannelsen i it’s linjer. Hvert af aftagerpanelerne består af repræsentanter fra private og offentlige virksomheder og institutioner. Der vil i hver gruppe være mindst en repræsentant fra it-branchen.

Medlemmerne i aftagerpanelet for en linje skal tilsammen have erfaring med og indsigt i det fagområde, som linjen repræsenterer, og de ansættelsesområder, som linjen giver adgang til.

Udpegning af aftagerpanelets medlemmer foretages af styregruppen for It-vest efter indstilling fra koordinationsudvalget.

De enkelte medlemmer udpeges for to år ad gangen.

Aftagerpanelet mødes med repræsentanter fra linjens koordinationsudvalg 1-2 gange om året. Der vil typisk være møde i september eller oktober, så udvalget kan give input til nye fagpakker og revision af eksisterende fagpakker.

Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked