Hvem læser på master i it?

Det er et bredt spektrum af medarbejdere, der søger nye kompetencer via masteruddannelsen i it. Bliv klogere på, hvem de studerende er her. 

Rectangle 13

Antal studerende indtil i dag 

Fra oprettelsen af masteruddannelsen i it i 2006 har mere end 1900 personer været tilmeldt en eller flere fagpakker på uddannelsen.

I gennemsnit læser de studerende to fagpakker, et tal, der har været stabilt siden 2014.

Nogle få studerende har læst helt på til tolv fagpakker. I perioden 2018-2021 læste 225 studerende mere end én fagpakke, og over 60% valgte i den forbindelse at læse på flere af de vestdanske universiteter. 

Her på grafen ses det, hvordan de studerende fordeler sig på uddannelsens tre linjer (for perioden 2006-2021):

Antal studerende fordelt på uddannelse

Note: Efter 2023 udgår linjen i interaktionsdesign og multimedier. 

Et fag, flere fag eller en hel Master i it

Mange master i it-studerende vælger én fagpakke ud, som passer netop til deres aktuelle behov for viden og kompetencer. Nogle går efter en mastertitel, som kræver fire fag (tre fagpakker og et masterprojekt) eller op til seks fag, hvis de skal have brobygning først.

Siden 2008 har 450 personer taget en hel master i it. Mange af uddannelsens studerende peger på, at de læser med et formål om et fagligt udbytte frem for en hel mastergrad.

Uddannelsesmæssig baggrund

De studerendes uddannelsesmæssige baggrund (højeste gennemførte uddannelse før masteruddannelsen i it) er

Uddannelsesmæssige baggrund

Erhvervserfaring

De studerende på masteruddannelsen i it er meget erfarne it-medarbejdere. I gennemsnit har de 16 års erhvervserfaring, inden de starter på uddannelsen. De studerende fordeler sig således i forhold til erhvervserfaring:

Alder

De studerende på masteruddannelsen i it fordeler sig således i forhold til alder:

De studerendes alder

De studerende på linjen i softwarekonstruktion er yngst. Her er 32 procent ikke fyldt 40 år, når de går i gang med at læse på masteruddannelsen i it. På linjen i interaktionsdesign og multimedier er dette tal på 29 procent og på linjen i organisation 19 procent.

Geografi

Af de studerende, hvor It-vest har kendskab til deres bopæl ved studiestart (ca. 85%), kommer halvdelen fra Midtjylland, knap 25% kommer fra Nord- og Sydjylland, og 18% kommer fra Sjælland.

Den geografiske fordeling således ud:

Hvor kommer de studerende fra

Kønsfordeling

Kønsfordelingen på uddannelsen, for de studerende hvor vi kender kønnet, er 76% for mænd og 24% for kvinder i perioden 2019-2021. Sammenlignet med de studerende i perioden 2014-2018 er det en stigning på 1% point flere mænd. 

Hvilke sektorer kommer de studerende fra?

De studerende, der læser på masteruddannelsen i it, er hovedsageligt beskæftiget i den private sektor. Fordelingen af de studerende ser således ud:

 • 64 procent kommer fra den private sektor
 • 14 procent kommer fra den offentlige sektor
 • 21 procent kommer fra undervisningssektoren
 • 1 procent kommer fra foreninger

De studerende er desuden fortrinsvis ansat i større virksomheder, og 70% af de studerende kommer fra følgende fire brancher:

 • Information, kommunikation og it (27%)
 • Undervisning (21%)
 • Fremstillingsvirksomhed (11%)
 • Offentlig forvaltning og fra Forsvaret (11%)

Se visualisering af en række virksomheder, hvis medarbejdere har læst på master i it. 

Motivation for at læse på master i it

Som vigtig årsag til at læse på uddannelsen angiver de studerende følgende (flere svar kan vælges):

Motivation for valg af uddannelse

Ifølge studenteranalysen (2022) fyldte motivationsfaktoren Egne karrieremæssige ambitioner mere i 2018 end for respondenterne i 2022, imens Krav om akademisk dybde er steget med 22% point fra 2008 og til 2022.

Jobfunktion før og efter

I studenteranalysen (2018) blev de studerende bedt om at kategorisere deres jobfunktion. De studerende angiver deres jobfunktion ved start på uddannelsen således:

De studerendes jobfunktion

I dimittendanalysen (2018) kan man endvidere læse, at 29 procent af de færdiguddannede har skiftet branche, imens de har læst på masteruddannelsen i it.

Arbejdsmæssigt udbytte

De studerende har i dimittendanalysen (2018) beskrevet med egne ord, hvilket arbejdsmæssigt udbytte de har/har haft af at deltage i masteruddannelsen i it. Svarene kan sammenfattes således:

Jobmæssige udbytte

Tilfredshed med master i it

Generelt er de studerende meget tilfredse med masteruddannelsen i it. Evalueringen fra 2018 viser, at:

 • 90 procent er i meget høj grad eller i høj grad tilfredse med masteruddannelsen i it. 
 • 85 procent fandt i meget høj grad eller i høj grad uddannelsen relevant for deres erhvervsarbejde.
 • 83 procent oplevede i meget høj grad eller i høj grad, at deres erhvervserfaring blev inddraget i uddannelsen.
 • 88 procent svarede, at deres opnåede kompetencer i meget høj eller i høj grad svarede til deres forventninger.
 • 94 procent vil anbefale masteruddannelsen i it til andre.
Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet for master i it og bliv informeret, når vi holder faglige arrangementer, udbyder nye fag osv.

Tilmeld
Luk denne besked