Opgaver for studienævn

Denne side indeholder en introduktion til masteruddannelsen i it, samt hvad studienævnets opgaver er og hvilken styring, der er opsat for samarbejdet.

PF 2659

Præsentation af de tre linjer på master i it:

 

Softwarekonstruktion

Softwarekonstruktion har fokus på principper, teorier, metoder og teknikker bag de nyeste it-teknologier. Linjen dækker hele processen ved udvikling af software: Specifikation, design, konstruktion, analyse og verifikation. Man kan på denne linje også tage en specialisering i it-sikkerhed. Læs mere og se fag-pakker på linjen. Fagpakker på denne linje udbydes af institutterne for datalogi på AAU og AU.

 

Organisation

Organisation har fokus på principper, teorier, metoder og teknikker bag udvikling og implementering af it til brug i organisatoriske og forretningsmæssige forandringsprocesser - herunder it-strategi og -ledelse. Læs mere og se fagpakker på linjen. Fagpakkerne på denne linje udbydes af Institut for Kultur og Læring på AAU, Institut for Kommunikation og Kultur på AU, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS og Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU.

 

Interaktionsdesign og multimedier

Interaktionsdesign og multimedier har fokus på principper, teorier, metoder og teknikker bag forholdet mellem brugere og it-systemer. Linjen beskæftiger sig med udvikling, vurdering og implementering af interaktive, digitale medier og interaktive produkter. Læs mere og se fagpakker på linjen. Fagpakkerne på denne linje udbydes af Institut for Kommunikation og Psykologi på AAU, Institut for Kommunikation og Kultur på AU og Institut for Design og Kommunikation på SDU.

 

De studerende kan frit vælge mellem fagpakker fra de tre specialiseringer, såfremt forudsætningerne er opfyldt. Læs mere omkring dette i studieordning og fagbilag.

Uddannelsen tilbyder også et brobygningsforløb for datamatikere. Læs mere om brobygning her.

Masteruddannelsens byggesten

Til en hel master i it kræves, at de studerende fuldfører tre fagpakker, hvoraf mindst to skal være fra samme linje, og at de skriver masterprojekt inden for den linje, de har valgt. De studerende skal gennemføre de tre fagpakker og masterprojektet inden for højst seks år.

En fagpakke på master i it består af 1-3 enkeltfag og er "byggestenen" i master i it. En fagpakke giver 15 ECTS, som svarer til tre måneders fuldtidsstudium på universitetet.

Fagpakke inden
for linjen

15 ECTS
Fagpakke inden
for linjen

15 ECTS
Valgfri
fagpakke

15 ECTS
Master-
projekt

15 ECTS

Studienævnets opgaver

Jf. uddannelsens studieordning:

  • Afsnit 2 ”Studienævnet har ansvar for at sikre, at uddannelsen og dens fagpakker opfylder masteruddannelsens sammensætningskrav for linjen.”
  • Afsnit 3.2 Studienævnet har mulighed for at godkende, at beståede uddannelseselementer efter masterbekendtgørelsen eller tilsvarende udenlandsk uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer i en anden masteruddannelse. Mulighed for merit afgøres efter en faglig bedømmelse og godkendelse i studienævnet. Der kan ikke gives merit for enkeltfag i kandidatuddannelser, og et masterprojekt fra en afsluttet masteruddannelse kan ikke meritoverføres til en ny masteruddannelse. Se masterbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen.”
  • Afsnit 3.7 ”En dispensation er en afvigelse fra den eller de regler, der almindeligvis gælder for det pågældende område. Dispensation kan gives på baggrund af ansøgning til den myndighed, der har kompetencen til at give dispensation. Ansøgning om dispensation indgives til studienævnet. Hvis en anden myndighed har kompetencen, videresender studienævnet ansøgningen til rette myndighed (f.eks. dekan, rektor eller ministerium). En dispensationsansøgning skal være skriftlig og begrundet, og skal indgives hurtigst muligt. Hvis ansøgningen umiddelbart skal kunne behandles, skal den indeholde tydelig angivelse af, hvad det er for en regel, der søges dispensation fra, og hvad der ønskes opnået med dispensationen (f.eks. tilladelse til hjælpemidler, forlænget prøvetid, udsættelse af tidsgrænse). Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for de usædvanlige forhold, der begrunder ansøgningen. Udokumenterede forhold kan sædvanligvis ikke tillægges betydning.”

Institutioner, der udbyder masteruddannelsen i it er forpligtet til at udbyde mindst 3 fagpakker: 2 fagpakker inden for samme specialisering og en valgfri fagpakke samt vejledning inden for specialiseringen. Dette skal gøres inden for en treårig horisont. De enkelte institutioner kan i den forbindelse internt indgå underleverandøraftaler. Ansvaret for den enkelte fagpakke (og dennes enkeltfag) ligger hos studienævnet, der udbyder fagpakken.

Det samlede udbud af fagpakker på de enkelte specialiseringer vurderes og revideres én gang årligt i et fagbilag til studieordningen. Vurderingen foretages af specialiseringens koordinationsudvalg. Det samlede udbud/fagbilag godkendes efterfølgende af de deltagende institutioner i april/maj og af styregruppen for It-vest i juni. Det betyder, at hvis universitetet har ændringsforslag til fagbilaget, skal disse sendes til It-vest i december, og forinden skal de være behandlet i studienævnet.

Styring af uddannelsen

Bag uddannelsen findes en samarbejdsaftale, der fastlægger rammerne for samarbejdet om uddannelsen. Rammen beskrives kort i det følgende afsnit.

De deltagende institutioner har ansvaret for uddannelsen og udbud af fagpakker, herunder tilrettelæggelse, gennemførsel af undervisning, eksamen, evaluering m.v. It-vest-styregruppen sikrer den størst mulige koordination af institutionernes aktiviteter og beslutter, hvilke udbud, der kan ske gennem It-vest.

Til koordinering af udbud af fagpakker under masteruddannelsen er der nedsat et rådgivende koordinationsudvalg for hver specialisering. Udvalgene fungerer hver for sig, men mødes én gang om året med henblik på en samlet koordinering af uddannelsen. Udvalgene er rådgivende, dels for de involverede institutioner ved udarbejdelse af studieordninger, dels for It-vests styregruppe ved beslutning om udbud af uddannelsen via It-vest. Hver af de institutioner, der udbyder fagpakker på specialiseringen, deltager med én repræsentant, der udpeges af institutionen og repræsenterer institutionen. En repræsentant for It-vest deltager i udvalgenes møder.

De deltagende institutioner udarbejder enslydende studieordning(er) baseret på studieordningsskabelonen (den generelle del og fagbilaget). Kun institutions-specifikke dele ændres i forhold til skabelonen (institutionens navn, studienævn m.v.) Der udarbejdes én studieordning for hver af de specialiseringer, der udbydes på den enkelte institution. Repræsentanten fra koordinationsudvalget har ansvar for at sikre, at dette løbende opdateres i egen organisations it-systemer.

Vejledning og rådgivning sker efter en netværksmodel, hvortil It-vest driver en fælles indgang, som studerende og virksomheder kan henvende sig til. Den fælles rådgivning vejleder alene om uddannelsen generelt og om mulighederne for at kombinere fagpakker i henhold til den enkeltes baggrund og interesser. Ved faglig og administrativ vejledning, der knytter sig til forhold på den enkelte institution, henviser It-vest til det pågældende universitet-

It-vest laver en fælles markedsføring af uddannelsen, imens det enkelte universitet har ansvar for at markedsføre egne fagpakker. Konkret vedligeholder It-vest fælles markedsføringsmateriale samt denne hjemmeside, der indeholder oplysninger om det samlede udbud. Tekster til disse materialer udarbejdes under inddragelse af det/de relevante koordinationsudvalg/fagpakkernes undervisere og stilles til rådighed for institutionerne til brug for den almene annoncering, i pjecer, på interne og eksterne hjemmesider m.v.

Hver af de deltagende institutioner forpligter sig på at udbyde mindst én specialisering, dvs. mindst to fagpakker inden for én af specialiseringerne, en valgfri fagpakke og afgangsprojekt. Alle deltagende institutioner forhåndsgodkender de fagpakker, der indgår i specialiseringen i henhold til kompetencebeskrivelserne i studieordningen. Udbuddet fastlægges for tre semestre af gangen. Institutionerne er gensidigt forpligtet via samarbejdsaftalen til at udbyde fagpakker, der garanterer, at studerende, der er indskrevet på uddannelsen, kan gennemføre masteruddannelsen inden for 3 år.

Indskrivning kan ske på et enkeltfag, en fagpakke eller en specialisering (masteruddannelsen). Optag på fagpakker og specialiseringer, der kræver individuel vurdering, behandles i et fælles optagelsesudvalg (koordinationsudvalget for linjen). Den enkelte institution kan foretage individuelt optag af studerende på enkeltfag – og i særlige tilfælde på en fagpakke – såfremt der over for den studerende gøres eksplicit opmærksom på, at der ikke er foretaget en samlet vurdering.

Vejledning?

Har du spørgsmål til fx. optagelse eller valg af fagpakker, er du velkommen til at kontakte It-vests udviklingschef Bettina Lundgaard Hansen. 

Se kontaktoplysninger
Luk denne besked